Reguleerimisala

Need tingimused kehtivad priceinfo.eu veebisaidile ja selle teenustele juurdepääsu ja nende kasutamise kohta. Need võivad igal ajal muutuda ning kehtib viimane versioon. Veebisaidi või teenuste kasutamisega nõustuvad kasutajad nende tingimustega. Mõned teenused on lisaks üldtingimustele allutatud konkreetsetele tingimustele, mis võtavad üldtingimuste vastuolu korral eelisõiguse.

Veebisaitide teenused

PriceInfo veebisaidid pakuvad hinnakokkuvõtteid ja tarneallikaid toodetele ja teenustele, mida müüvad ja pakkuvad internetikaupmehed, tarnijad ja teenusepakkujad. Teave ei ole õiguslikult siduv ja võib sisaldada vigu automatiseeritud uurimistöö ja kolmandate osapoolte andmete tõttu. PriceInfo ei vastuta ebatäpse teabe eest, kui ta ei ole sellest teavitatud ja ei võta meetmeid. Veebisaitidele kuvatavate internetipoodide ja pakkumiste valiku teeb PriceInfo ja tema partnerid oma äranägemise järgi. Võrdluse tulemused pakuvad ülevaadet, kuid mitte täielikku loendit. PriceInfo võib veebisaitidelt tooteid ja teenuseid eemaldada etteteatamata.

Lepingulised suhted

PriceInfo ei ole oma veebisaitide toodete või teenuste ostmise või lepingu sõlmimise osapooleks. Lepingud sõlmivad ainult kliendid ja internetikauplused, kelle tingimused ja nõuded kehtivad. Enne ostu sooritamist peavad kasutajad kontrollima internetipoe teabe täpsust, ning mistahes krediitrisk eelneva makse korral on kasutaja vastutusel. Veebisaitidele kuvatavad kaubamärgid, logod ja toote nimetused on nende vastavate omanike registreeritud kaubamärgid.

Kasutaja panused

Kliendid saavad jätta veebisaitidel ülevaateid ja hinnanguid veebipoodide, toodete ja teenuste kohta. PriceInfo-l on õigus kliendi panuseid tagasi lükata või mitte avaldada. Kliendid võivad ülevaateid esitada ainult siis, kui nad on teenust kasutanud ja neil pole teenusega seotud. PriceInfo ei vastuta kolmandate osapoolte ülevaadete eest. Kasutajad annavad ülevaadete esitamisega PriceInfo-le õiguse sisu ja hinnangute kasutamiseks. Kasutusõigused piirduvad teenuste töö ja parendamisega.

Kahjutasu kliendi panuste osas

Kui kolmas osapool nõuab kahjutasu avaldatud kliendi teksti või piltide tõttu veebisaitidel, kaitseb klient PriceInfo-d selliste nõuete eest ja katavad sellega seotud õiguskulud (sealhulgas kohtukulud ja advokaaditasud), mis on seotud nende kaitsmisega. See ei kehti siis, kui klient ei ole süüdi.

Vastutus

PriceInfo-l on piiratud vastutus kahjude eest, eeldades vastutust vaid tahtliku hooletuse või raske hooletuse korral. Lihtsa hooletuse korral vastutab PriceInfo ainult oluliste kohustuste eest. PriceInfo ei vastuta mingisuguste kahjude eest, välja arvatud juhul, kui see on seadusliku vastutuse või süüteo tagajärjel elu, tervise või tervisekahjustuste puhul. Vastutuse välistused ja piirangud kehtivad ka töötajate ja kolmandate osapoolte suhtes. PriceInfo ei garanteeri kolmandate osapoolte toodete või teabe tüüpi, täielikkust ega kvaliteeti ning ei vastuta nende kättesaadavuse, kättesaadavuse ega funktsionaalsuse eest.

Intellektuaalomandi õigused

Veebisaitidel on kaitstud andmed ja teave intellektuaalomandi seadustega, näiteks autoriõiguse ja kaubamärgi seadustega. PriceInfo ja selle töötajad kasutavad neid seadusi kasuks ning mistahes lubamatu kasutamine on keelatud ilma PriceInfo kirjaliku loata, välja arvatud juhul, kui seadus lubab seda. Rikkumised tuvastatakse ja käsitletakse õiguslikult. Kasutaja lubatakse veebisaiti kasutada ainult oma isiklikuks otstarbeks pakkumiste võrdlemiseks. Automaatne lugemine ja sisu integreerimine ilma loata on keelatud.

Jurisdiktsiooni koht ja eraldatavusklausel

Vaidluste korral, mis tulenevad kliendi ja PriceInfo vahelisest lepingulisest suhtest, on kohus PriceInfo registreeritud asukoht, kui klient on registreeritud kaupmees või kaupleja, juriidiline isik avaliku seaduse alusel või erifond, mis on moodustatud avaliku seaduse alusel. Kui mõni nendest Üldtingimustest ja -tingimuste sätetest on kehtetu või ebaefektiivne, asendatakse see seadusliku seadusega ning pooled asendavad kehtetu või ebaefektiivse sätte võimalikult täpselt selle majandusliku eesmärgi ja eesmärgiga, kui täiendav tõlgendus pole võimalik või pole prioriteetne.